მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

SaajaxNewsView

ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი იქმნება

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა შეიქმნას. მისი მიზანია გათვალისწინებული იქნას მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპეციფიკური საჭიროებები და ინტერესები; შემუშავდეს შესაბამისი მიდგომები და პროგრამები ახალგაზრდების მდგომარეობის გაუმჯობესებას მიზნით. 
            ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ახალგაზრდების საჭიროებებეის კვლევა. სწორედ ამ კუთხით გაიმართა შეხვედრა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებთან და არამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
             კულტურის სამსახურის ახალგაზრდული მიმართულების სპეციალისტი მარიამ ზაზაძე, კვლევას ახორციელებს ფოკუს ჯგუფებთან (ახალგაზრდული მიმართულებების ექსპერტების შემუშავებული კითხვარის მიხედვით,) სულ არის 8 ფოკუს ჯგუფი ქალაქიდან და სოფლებიდან 14-29 წლის ახალგაზრდების მონაწილეობით.

          ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკის ფორმულირების პროცესი არის შემდეგი:

1. პარტნიორობის დამყარება / ყველა ავტორის და დაინტერესებული მხარის ჩართულობა ყველა ეტაპზე;

2. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ანალიზი / რისი დელეგირება და რა რესურსების გამოყენება არის შესაძლებელი ადგილობრივ დონეზე;

3. ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პროგრამებისა და სერვისების ანალიზი / არსებული რესვირსები, პროგრამები, ღონისძიებები და ინიციატივები;

4. ახალგაზრდების საჭიროებათა შესწავლა/ კვლევა (რაოდენობრივი, თვისებრივი), მოკვლევა, თემთან მუშაობა;

5. ადამიანური რესურსების შესაძლებლობათა გაძლიერება / ტრენინგი;

6. პრიორიტეტების განსაზღვრა / რესურსების ოპტიმალურად განაწილება;

7. სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება / მიზნები, ამოცანები, აქტივობები, ინდიკატორები და სხვ.

             პროექტს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტის მხარდაჭერით ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია და არასამთავრობო ორგანიზაცია „world vision“-ი (,,სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების მდგრადი და ეფექტური გადაწყვეტილებებისათვის“. პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს 2016 წლის თებერვლიდან 2018 წლის თებერვლის ჩათვლით საქართველო სხვადასხვა პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ევროკომისიის ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თემის განვითარების ხელშეწყობა სამოქალაქო აქტივიზმის პოპულარიზაციის გზით. პროექტს აქვს ორი ძირითადი მიმართულება: 1.ახალგაზრდების განვითარებაში წვლილის შეტანა 2. ადგილობრივი მთავრობის გაძლიერება ახალგაზრდებთან მუშობის ეფექტურობის ასამაღლებლად) ახორციელებს .


 


უკან დაბრუნება  

Your Comments

Name:  
Email (optional):  
Comments:  მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია