მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
  აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
მუნიციპალიტეტის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები 
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

 

 

 

წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2018  წლის  12 სექტემბერს , ჩატარებულ სხდომაზე

მერისთვის  წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს

„ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“  2018 წლის  22 ივნისის 

სხდომის ოქმი  № 1

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2018  წლის  21 ივნისს , ჩატარებულ სხდომაზე

მერისთვის  წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2018  წლის  22 მაისს , ჩატარებულ სხდომაზე

მერისთვის  წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2018  წლის  8 მაისს , ჩატარებულ სხდომაზე

მერისთვის  წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


შპს „ასტორია“-ს ასფალტის საწარმოს წარმადობის გაზრდის სკრინინგის

გადაწყვეტილების შესახებ
 

წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2018  წლის  12 აპრილს , ჩატარებულ სხდომაზე

მერისთვის  წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2018  წლის  16  თებერვალს , ჩატარებულ სხდომაზე

მერისთვის  წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2018  წლის  17 იანვარს , ჩატარებულ სხდომაზე

მერისთვის  წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


 

დადგენილება №26

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ”

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის №9

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება25

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის ფარგლებში

გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და სწავლის

დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №24

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №23

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის  შესახებ” ახალციხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის  N4 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №22

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №28

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


დადგენილება20

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და  ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 19

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი  (ქონების)

გადასახადის შემოღებისა და გადასახადის განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 18

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №1

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №17

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების

სამსახურის  დებულების დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №16

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და

სპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


 

დადგენილება №15

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №28

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №13

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო

ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ”

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №11 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და

ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ PDF

 


დადგენილება № 10

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური

დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF

 


დადგენილება № 9

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 8

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და

მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება34

სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და

დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №33

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და

სკოლამდელი აღზრდისა დაგანათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და

მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების

პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №32

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და

მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების

პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება31

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის

პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ

 

იხილეთ PDF


დადგენილება30

ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და

სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და 

მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების

დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №29

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების,

გადახდის წესისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება28

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №24

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №21

,,ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის  N5 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №15

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის

დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


 დადგენილება № 12

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო  

სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე

იხილეთ PDF


 დადგენილება № 11

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული და იურიდიული

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, კულტურის,

განათლების,სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №9

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული

დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 8

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 7

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №6

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური ქონების მართვის,

ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №5

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


 

დადგენილება №4

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხისა და

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის  შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №3

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო 

ნუსხისა და ახალციხისმუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 1

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №19

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №18

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული

ერთეულების საშტატო ნუსხისა და  ახალციხის

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და

სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

იხილეთ PDF 


დადგენილება №17

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

საშტატო ნუსხისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა

 თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის  შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №16

  „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს

„ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“  2017 წლის  19 ივლისის

სხდომის ოქმი  № 2

იხილეთ PDF


დადგენილება №15

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის

პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი

სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის №12

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №14

 „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 დადგენილებაში

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება № 13

“ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №12

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის

პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება № 11

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  აპარატის  

დებულების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №10

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №9

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის

რეგისტრაციის მოწმობის დამტკიცების შესახებ

იხილეთPDF


დადგენილება  №8

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს

„ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“  2017 წლის 10  აპრილის

სხდომის ოქმი  № 1

იხილეთ PDF


დადგენილება  №7

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის

 დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25  დადგენილებაში

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ  PDF


დადგენილება №6

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების

გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 2017 წლის 16 თებერვლის №2 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება  №5

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19 დეკემბრის №25

 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №4

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების

 შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19

დეკემბრის №25  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №3

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და  ახალციხის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №2

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან

 სოციალური დახმარების გაცემის წესის“ დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება  №25

ახალციხის  მუნიციპალიტეტის   2017  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება  №24

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46

 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


 

წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის  13 დეკემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე 

იხილეთ PDF


 წარმოგიდგენთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების

მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშებს

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


დადგენილება  №23

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის

 №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის  29 ნოემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს

„ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“  2016 წლის 18  ნოემბრის

სხდომის ოქმი  № 4 იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის  14 ნოემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


 

წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის  4 ნოემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის  21 ოქტომბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის  29  სექტემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 26 სექტემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

 

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 15 სექტემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


განკარგულება №27

„რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის

ფარგლებში 2017 წლის პრიორიტეტების და სავარაუდო

ღირებულებების ჩამონათვალის მოწონების თაობაზე “  

იხლეთ PDF


განკარგულება №26

,, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო

 სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ’’

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 ივნისის №18

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №22

 ,, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების,

ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, მოედნების, სკვერების,

შენობა-ნაგებობების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა

და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ ახალციხის

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №48

 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის  თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 7 სექტემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 1 სექტემბერს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 31 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 30 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 29  აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 27 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF

 


 

წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 25  აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 24 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 19 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 18 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 17 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 16 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 9 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №21

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების

 დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2  დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის  თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 8 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 5 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 2 აგვისტოს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

იხილეთ PDF


ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს

„ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“  2016 წლის 27 ივლისის

სხდომის ოქმი  № 3   იხილეთ PDF


განკარგულება №31

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში

 2015 წლის 29 ოქტომბრიდან 2016  წლის 21 სექტემბრამდე  

გაწეული მუშაობის შესახებ

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


დადგენილება  №20

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

 საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში

 ცვლილების შეტანის თაობაზე.

იხილეთ PDF


დადგენილება №19

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების

 დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2 დადგენილებაში

ცვლილებების შეტანის  თაობაზე.

იხილეთ PDF


დადგენილება №18

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე.

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 16 ივნისს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

იხილეთ PDF

იხილეთ PDF


განკარგულება 18

 „ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების)   განთავსების რეგულირების შესახებ“

იხილეთ PDF


განკარგულება №17

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გერბისა და დროშის

შექმნის მიზნით ჩასატარებელ სამუშაოთა ორგანიზებისათვის

დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგარძელების შესახებ

იხილეთ PDF


განკარგულება №16

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის სიმბოლკის (გერბისა და დროშის)

 პროექტის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების

ვადების დამტკიცების შესახებ

იხილეთ PDF


დადგენილება №17

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან

სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“

 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის

№50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №16

 „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის

 საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში

 ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №15

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის

17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №14

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი

მოსაკრებლების შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014

წლის 30 სექტემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №13

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური

 დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის

17 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №12

“ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური

განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების

დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

  2015 წლის 19  თებერვლის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

იხილეთ PDF


 

დადგენილება №11

” ახალციხის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,

განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ

 საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის

დებულების დამტკიცების შესახებ“

იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 31 მაისს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

იხილეთ PDF


ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“  2016 წლის 28 აპრილის

სხდომის ოქმი  № 2  იხილეთ PDF


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის

საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ 2016 წლის 28 აპრილს, ჩატარებულ სხდომაზე

გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს, მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან

დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.


წარმოგიდგენთ მაღალმთიან დასახლებაში სტატუსის მართვის საბჭოს კომისიის წევრთა მიერ

2016 წლის 24 მარტს, ჩატარებულ სხდომაზე გამგებლისათვის წარსადგენ რეკომენდაციებს,

მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები  პირის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

 


დადგენილება №10

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე
 

 


დადგენილება №9

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის
უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის
საწყისის საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 იანვარი №2 დადგენილების
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 იხილეთ PDF


დადგენილება №8

ახალციხის მუნიციპალიტეტში დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების დამტკიცების
შესახებ
 

დადგენილება №7

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე
 

 


დადგენილება №6

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის №46
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

დადგენილება № 5

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის
დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის N50
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF


დადგენილება №4

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული დაყოფისა და

ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის შესახებ’’

 

 


დადგენილება №3

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) პროექტის შესარჩევი

 

კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ
 

 


დადგენილება №2

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის
შესახებ

იხილეთ PDF

 


დადგენილება  №1

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“

ხალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის

29 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

იხილეთ PDF

 


ახალციხის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის  სათათბირო  ორგანოს

 ,,სამოქალაქო  მრჩეველთა საბჭოს “2015  წლის  11 ნოემბრის                                                       

  სხდომის  ოქმი №1   იხილეთ  PDF


 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს
„სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო“-ს დებულებ   იხილეთ PDF

განკარგულება N16

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი                                      
განუსხვისებელი) ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში                                                                  
უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. იხილეთ PDF

განკარგულება #15

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ა/მანქანა VAZ 21214
(სარეგისტრაციო ნომრით JCJ – 625, გამოშვების წელი 2007, ფერი თეთრი,
ძარის N1848950, ძრავის N8591688) ა(ა)იპ ,,ახალციხის  მელიორაცია“-ზე
უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის
შესახებ . იხილეთ PDF

განკარგულება 14

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
სატრანსპორტო საშუალებების: სატვირთო ა/მ ნაგავმზიდის
(JAC4X2.8X1.5 ზედდგმული, სარეგისტრაციო ნომრით AX493XA,
გამოშვების წელი 2015, ფერი თეთრი) და ექსკავატორი BELARUS IUMZ 6L
(სარეგისტრაციო ნომრით MA-725, გამოშვების წელი 1986, ფერი ყვითელი 2/8)
 შპს ,,ვალის კომუნალური გაერთიანება“-ზე უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით
გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. იხილეთ PDF

განკარგულება 13

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამცხე-ჯავახეთის
 რეგიონული განვითარების სააგენტო“-ს რეგისტრირებული მონაცემების
ცვლილებაზე თანხმობის შესახებ. იხილეთ PDF

განკარგულება №12

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის 506 განკარგულებით
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში,
ახალციხის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი 650,590.00
(ექვსას ორმოცდაათი ათას ხუთას ოთხმოცდაათი) ლარის განაწილების თაობაზე. იხილეთ PDF

ადგენილება № 18

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა
 შესარჩევიკონკურსის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების“
დამტკიცების შესახებ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის
19 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.  ილეთ PDF

დადგენილება № 17

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის
მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების
 დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 29 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. იხილეთ PDF

დადგენილება №16

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და  ახალციხის  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო      
დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ. იხილეთ PDF

დადგენილება №15

 „ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ    
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის  
#51 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე. იხილეთ PDF

დადგენილება № 1

“ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა
 თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ”ახალციხის მუნიციპალიტეტი
საკრებულოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.   იხილეთ  PDF  

დადგენილება № 2
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებით
გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისის საფასურის
განსაღვრისა და ანგარიშსწორების წესის“ დამტკიცების შესახებ .   იხილეთ  PDF

დადგენილება № 3
“ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების
დამადასტურებელი ოქმებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ტიპური ფორმის
დამტკიცების შესახებ”.   ხილეთ  PDF

დადგენილება № 4
 „ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებისა
და  ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების,

ბინებისა და კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ნუმერაციის წესის“
დამტკიცების თაობაზე .  იხილეთ  PDF

დადგენილება № 5
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა
საკონკურსო-საატესტაციო   კომისიის დებულების“ დამტკიცების
 შესახებ.     იხილეთ  PDF

დადგენილება № 7
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #51 დადგენილებაში
  ცვლილების შეტანის თაობაზე
  იხილეთ  PDF

დადგენილება №8
ახალციხის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ
იხილეთ  PDF

დადგენილება №9
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #51 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის  თაობაზე    იხილეთ  PDF

დადგენილება №10
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულების”
დამტკიცების თაობაზე   იხილეთ  PDF
განკარგულება №1
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #51 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე
  იხილეთ  PDF

განკარგულება №2 

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სახელმწიფო 
შესყიდვების  გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 26 დეკემბრის #60 განკარგულებაში
ცვლილების შეტანის   თაობაზე   იხილეთ  PDF

განკარგულება №3
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების საშტატო
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22
ივლისის N23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  იხილეთ  PDF
 
დადგენილება №1  
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 
შესახებ    იხილეთ  PDF

დადგენილება №2
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების
შესახებ   იხილეთ   PDF

დადგენილება №4
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების,
სპორტისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების
დამტკიცების შესახებ  იხილეთ    PDF
 
დადგენილება №9
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის
დებულების  დამტკიცების შესახებ   იხილეთ   PDF

დადგენილება №10
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კონტროლისა და აუდიტის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ     იხილეთ   PDF
დადგენილება №11
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესყიდვების სამსახურის
დებულების  დამტკიცების შესახებ .  იხილეთ  PDF

დადგენილება №12
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის,
ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების
სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ.   იხილეთ  PDF

დადგენილება №13
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.  იხილეთ  PDF

დადგენილება №14
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ   იხილეთ  PDF

დადგენილება №15
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიულ საკითხთა სამსახურის
დებულების  დამტკიცების შესახებ.    იხილეთ  PDF

 დადგენილება №16
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
დებულების   დამტკიცების შესახებ.   იხილეთ  PDF
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი
მოწყობის,  არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის
სამსახურის დებულების    დამტკიცების შესახებ  იხილეთ  PDF

დადგენილება №23
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის
№1 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.    იხილეთ  PDF

დადგენილება №24
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამგეობის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.    იხილეთ  PDF

დადგენილება №25
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების
დამტკიცების შესახებ.   იხილეთ  PDF

დადგენილება №29

  ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 აგვისტოს  
№23  დადგენილებაში,პრეამბულაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე .  იხილეთ  PDF
 

დადგენილება №24

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ“  ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის #51 დადგენილებაში
 
ცვლილების შეტანის თაობაზე  იხილეთ  PDF

დადგენილება №25

,,ახალციხის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, ახალციხისმუნიციპალიტეტის
 მიერ დაფუძნებული სამეწარმეოდა არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების, არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის,
გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებულიან/და გამოუყენებელი
 ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის
 საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის  N54  დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე  იხილეთ  PDF
 


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია