Hot line:(0365) 22 08 08 ან (0365) 22 15 55

სკრინინგის გადაწყვეტილება

27 January, 2023

შპს „მტკვარი ჰესის“ მტკვარი ჰესის 220 კვ ძაბვის ქვესადგურისა და 500 კვ ძაბვის ქვესადგურ „ახალციხის“ დამაკავშირებელი 220 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების შესახებ

Share page